Asset Publisher

Thời khóa biểu học chính khoá năm học 2013-2014

Thời khóa biểu học chính khoá năm học 2013-2014


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỶ AN 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA

NĂM HỌC 2013-2014

Thứ

Tiết

1A

1B

2A

2B

3A

3B

3C

4A

4B

5A

5B

5C

 

Hai

1

T.Anh

T.dục

 Toán

T.dục

T.đọc

T.đọc

T.đọc

T.đọc

Toán

Toán

T.đọc

2

Toán

Toán

 T.Anh

Toán

K/c

K/c

K/c

Toán

Toán

L.sử

T.đọc

Toán

3

T.Việt

T.Việt

 TĐ

Toán

Toán

Toán

KH

Đ.đức

T.đọc

C.tả

C.tả

4

T.Việt

T.Việt

TNXH

Đ.đức

C.tả

Đ.đức

L.sử

KH

 

L.sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

1

T.Việt

T.Việt

Toán

T.dục

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

T.Anh

T.dục

Đ.đức

2

T.Việt

T.Việt

C.tả

Đ.đức

C.tả

c.tả

LTVC

C.tả

C.tả

T.dục

T.Anh

Đ.lý

3

 Toán

 Toán

LTVC

Toán

TNXH

T.Anh

TNXH

K/c

LTVC

LTVC

Toán

Toán

 4

T.dục

TNXH

M.thuật

c.tả

T.dục

TNXH

Đ.đức

L.sử

K/c

Toán

LTVC

T.Anh

 5

 

 

T.công

LTVC

T.Anh

T.công

 

 

KH

T.Anh

L.sử

LTVC

 

 

1

T.Việt

Toán

Toán

T.Anh

Toán

Toán

Toán

T.dục

Toán

T.đọc

MT

2

T.Việt

T.Anh 

T.viết

T.viết

T.đọc

T.đọc

MT

ÂN

T.đọc

Toán

T.đọc

 Toán

T.Việt 

TNXH

Toán

Toán

C.tả

T.dục

KT

T.Anh

Đ.đức

TLV

Toán

T.Anh

T.Việt 

Đ.đức

Đ.đức

T.dục

T.viết

T.đọc

Toán

K?C

KT

TLV

5

 

 

T.Anh

 

T.công

TNXH

T.công

 

T.đọc

 

MT

 

  

Năm

1

T.Việt

Toán

ÂN

T.Anh

Toán

T.Anh

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

T.dục

2

T.Việt

T.Anh 

Toán

C.tẩ

T.Anh

T.Anh

T.dục

LTVC

LTVC

TLV

LTVC

Toán

 3

 Toán

T.Việt 

T.viết

Toán

C.tả

Toán

C.tả

T.dục

TLV

LTVCKH

T.Anh

TLV

 4

 

T.Việt 

TLV

TLV

LTVC

LTVC

TLV

TLV

T.dục

ÂN

K/c

K.học

5

 

 

 

 

 

 

 

KH

 

 

Đ.đức

T.Anh

  

Sáu

1

L.Toán

M.thuật

Toán

ÂN

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

C.tả

T.dục

Toán

2

M.thuật

ÂN

C.tả

MT

TLV

TLV

L. TV

LTVC

TLV

T.dục

Toán

K.học

T.Việt

T.Việt

K/c

T.công

T.dục

T.viết

L.toán

TLV

KH

Toán

TLV

LTVC

T.Việt

T.Việt

S.hoạt

Toán

L.toán

T.dục

TNXH

Đ.lý

S.hoạt

TLV

KH

K/c

5

S.hoạt

S.hoạt

 

S.hoạt

S.hoạt

S.hoạt

S.hoạt

S.hoạt

 

S.hoạt

S.hoạt

S.hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                    Đã ký

                                                  Trần Thị Kim Liên