Asset Publisher

Thời khóa biểu buổi 2 - Thực hiện từ 8/9/2014

Thời khóa biểu buổi 2 - Thực hiện từ 8/9/2014


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỶ AN

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC BUỔI 2

NĂM HỌC 2014-2015

Thứ

Tiết

1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

 

Hai

1

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện TV

L.T.Việt

Thể dục

Tin học

T.Anh

L.Toán

L.Toán

Mĩ thuật

Lịch sử

2

T.công

TNXH

TNXH

L.T.Việt

L.T. Việt

Tin học

T.Anh

L.T.Việt

L.T.Việt

Thể dục

L.Toán

3

Â.nhạc

Đạo đức

Luyện Toán

L.Toán

L.Toán

Thể dục

Mĩ thuật

Địa lý

L.T.Việt

Tin học

L.T.Việt

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

1

 

 

 

 

 

Thể dục

Tin học

L.Toán

T.Anh

Kĩ thuật

Đ.đức

2

 

 

 

 

 

L.Toán

Tin học

Thể dục

T. Anh

L.Toán

Kĩ thuật

3

 

 

 

 

 

L.T.Việt

Thể dục

T. Anh

Kĩ thuật

L.T.Việt

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Luyện TV

Luyện TV

T.công

T.Anh

Đạo đức

T.Anh

Thể dục

Đạo đức

Tin học

L.Toán

L.Toán

2

Luyện TV

Â.nhạc

M.Thuật

L.Toán

Thể dục

T.Anh

L.Toán

L.T.Việt

Tin học

L.T.Việt

Thể dục

3

Luyện Toán

M.Thuật

Đạo đức

HĐNG

T.Anh

Đạo đức

L.T.Việt

T.Anh

Thể dục

Tin học

L.T.Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sáu

1

Đạo đức

Luyện TV

Luyện TV

Â.Nhạc

L.Toán

L.Toán

Đạo đức

Tin học

T.Anh

Đạo đức

T.Anh

2

TNXH

Luyện Toán

Luyện Toán

T.Công

L.T.Việt

L.T.Việt

L.Toán

Tin học

L.Toán

T.Anh

K.học

3

HĐNG

HĐNG

HĐNG

MThuật

HĐNG

TNXH

L.T.Việt

T.Anh

K. học

K.học

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                Đã ký

                                                                                                                       Trần Thị Kim Liên