Asset Publisher

công khai thu - chi tài chính năm 2013, 2014

công khai thu - chi tài chính năm 2013, 2014


 

                  THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014
          Đơn vị: Triệu đồng  
STT Mã nhiệm vụ chi NSNN Mã CTMT (nếu có) NỘI DUNG THỰC HIỆN NĂM 2012 NĂM 2013 DỰ TOÁN NĂM 2014
DỰ TOÁN ƯỚC TH
A B C 1 2 3 4 5
               
      A - PHẦN THU        
I     Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác        
      (Chi tiết từng khoản thu)        
II     Số thu nộp ngân sách nhà nước        
      (Chi tiết từng khoản thu)        
III     Số thu được để lại        
      (Chi tiết từng khoản thu)        
      B - PHẦN CHI    (1)    1,858,760     2,271,020      2,271,020           2,921,000  
I     Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp        
I.1. Kinh phí thực hiện tự chủ          1,858,760     2,271,020      2,271,020           2,921,000  
  I   Chi hoạt động    1,858,760     2,271,020      2,271,020           2,921,000  
      Thanh toán cho cá nhân    1,355,181     1,792,136      1,792,136           2,213,000  
      Mục 6000 - Tiền lương       664,621        829,940         829,940              885,000  
      TM: 6001 - Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt       664,621        829,940         829,940              885,000  
      TM: 6003 - lương hợp đồng dài hạn        
      Mục 6050 - Tiền công         32,612          45,300           45,300                50,000  
      TM: 6501-Tiền công cho lao động thường xuyên         32,612          45,300           45,300                50,000  
      TM: 6099 - Tiền công lao động TX khác        
       Mục 6100 - Phụ cấp lương        507,529        619,259         619,259              848,000  
      TM 6101- Phụ cấp chức vụ         17,498          19,800           19,800                25,000  
      TM: 6106 - Phụ cấp thêm giờ         66,375          66,000           66,000                80,000  
      TM 6113 - Phụ cấp trách nhiệm           3,135            5,000             5,000                  7,000  
      TM6115: Phụ cấp thâm niên nghề         89,621        109,403         109,403              116,000  
      TM 6116: Phụ cấp ưu đãi ngành       329,065        399,640         399,640              470,000  
      TM 6149: Phụ cấp khác           1,835          19,416           19,416              150,000  
      Mục 6200 - Tiền thưởng           5,355            6,000             6,000                10,000  
      TM 6201- Thưởng TX theo định mức           5,355            6,000             6,000                10,000  
      TM 6299 - Thưởng khác        
       Mục 6250 - Phúc lợi tập thể            5,645            4,650             4,650                  5,000  
       TM 6257 - Tiền nước uống            5,645            4,650             4,650                  5,000  
      TM 6299 - Các khoản khác        
       Mục 6300 - Các khoản đóng góp        139,419        286,987         286,987              415,000  
       TM 6301 - Bảo hiểm xã hội        104,703        155,979         155,979              250,000  
       TM 6302 - Bảo hiểm y tế          20,054          41,840           41,840              150,000  
       TM 6303 - Kinh phí công đoàn          14,662          18,304           18,304                15,000  
       TM 6399 - Các khoản đóng góp khác           70,864           70,864                  5,000  
  II   Chi về hàng hoá dịch vụ       390,932        323,884         323,884              488,000  
       Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng          22,451          40,510           40,510                40,000  
       TM 6501 - Thanh toán tiền điện            5,961          15,000           15,000                10,000  
      TM  6502 - Thanh toán tiền nước        
      TM 6503 - Thanh toán tiền nhiên liệu        
      TM: 6549: Khác        
      TM 6504 - Thanh toán tiền VSMT         16,490          25,510           25,510                30,000  
       Mục 6550 - Vật tư văn phòng        105,203          78,374           78,374              110,000  
       TM 6551 - Văn phòng phẩm          19,579          12,000           12,000                10,000  
       TM 6552 - Mua săm công cụ,dụng cụ văn phòng            6,173            1,038             1,038                20,000  
       TM 6553 - Khoán văn phòng phẩm                     15,000  
       TM 6599 - Vật tư văn phòng khác          79,451          65,336           65,336                80,000  
       Mục 6600 - Thông tin tuyên trường liên lạc          16,868          25,000           25,000                32,000  
       TM 6601 - Cước phí điện thoại trong nước               657          13,000           13,000                12,000  
       TM 6617 - Cước phí Internet,thư điện tử          16,211          12,000           12,000                20,000  
       Mục 6650 - Hội nghị           20,000           20,000                20,000  
       TM 6651- In, mua tài liệu         
       TM 6657 - Các khoản thuê mướn khác phục vụ hội nghị         
       TM 6699 - Chi phí hội nghị khác           20,000           20,000                20,000  
       Mục 6700 - Công tác phí            9,000          40,000           40,000                35,000  
       TM 6702 - Phụ cấp công tác phí            2,450          15,000           15,000                15,000  
       TM 6703 - Tiền thuê phòng ngủ            1,850          15,000           15,000                10,000  
       TM 6704 - Khoán công tác phí            4,700          10,000           10,000                10,000  
       Mục 6900 -  Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn        143,470          45,000           45,000              111,000  
       TM - 6905 - Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng            3,970          30,000           30,000                10,000  
       TM 6907: Nhà cửa          48,641                    20,000  
       TM 6921 - Đường điện,cấp thoát nước          11,736        
       TM 6922 - Đường xá cầu cống         
       TM 6911 - Sách tài liệu và chế độ dùng cho chuyên môn         
       TM 6912 - Thiết bị tin học            6,173                    15,000  
       TM 6917 - Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính                     16,000  
       TM 6949 - Các TS và công trình hạ tầng khác          72,950          15,000           15,000                50,000  
       Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn          93,940          75,000           75,000              140,000  
       TM 7001: chi mua hàng hóa...            2,629                    20,000  
       TM 7002 - Trang thiết bị kỹ thuật           15,000           15,000                10,000  
       TM 7003 - Chi in ấn,phô tô tài liệu               680          10,000           10,000                  5,000  
       TM: 7004: Đồng phục                       7,000  
       TM 7006 - Sách tài liệu phục vụ chuyên môn          13,345          20,000           20,000                25,000  
       TM 7049 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành          77,286          30,000           30,000                80,000  
       Mục 9100 - Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn           35,000           35,000    
       TM 9149 - Các tài sản, công trình hạ tầng cơ sở khác           35,000           35,000    
  III    Mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn            8,500          70,000           70,000              100,000  
       Mục 9050 - Mua tài sản dùng cho công tác chuyên môn            8,500          70,000           70,000              100,000  
       TM 9062 - Thiết bị tin học            8,500        
       TM: 9003: Phàn mềm máy tính         
       TM 9099 - Mua tài sản dùng cho công tác chuyên môn khác         
  IV    Chi khác            4,147                  -                     -                  20,000  
       Mục 7750 - Chi khác            4,147                  -                     -                  20,000  
       TM 7756 - Chi các khoản phí và lệ phí các đơn vị dự toán               232                    10,000  
       TM 7761 - Chi hỗ tiếp khách            1,020                    10,000  
       TM 7799: chi các khoản khác            2,895        
I.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ              
       TM 9099 - Mua tài sản dùng cho công tác chuyên môn khác          54,000        
       TM 6949 - Các TS và công trình hạ tầng khác          46,000          50,000           50,000              100,000  
        Ngày  23 tháng   11 năm 2013 
        Thủ trưởng đơn vị
        (Ký tên, đóng dấu)
               
                                                                     Trần Thị Kim Liên