Asset Publisher

Công khai thu - chi tài chính năm 2013

Công khai thu - chi tài chính năm 2013


 

CÔNG KHAI THU – CHI TÀI CHÍNH NĂM 2013

I/PHẦN THU:

1.      Thu tiền nước uống: 293 em x 7.000 đ/ tháng = 2.051.000 đồng.

2.051.000đồng x 9T = 18.459.000 đồng

2.      Thu tiền tin học: 172em x 20.000 đ/tháng = 3.440.000 đồng

           3.440.000đồng x 9 T = 30.960.000 đồng

3. Thu tiền xây dựng xã hội hoá: 293 em: Tổng số tiền thu được: 29.400.000đ

I/ PHẦN CHI:

1.     - Chi tiền nước uống: 80 bình / tháng x 25.000đ/ bình = 2.000.000đ/ tháng

                                     2.000.000đ / 9T = 18.000.000 đồng

     ( Số tiền trên trả theo hợp đồng với công ty TNHH Thiên Quý)

-          Chi công bưng bê  cả năm học theo mức khoán : 459.000 đồng

2.     Chi tiền tin học: 30.960.000 đồng

-          Chi tiền giảng dạy tin học:(24.000đ/tiết x56 tiết/T) = 1.344.000đ x 9

 = 12.096.000

-          Chi quản lý phòng máy: ( 24.000đ x8tiết/T) = 192.000đ x 9T = 1.728.000đ

-          Chi tiền dọn vệ sinh và điện phục vụ phòng máy: 3.100.000đồng

-          Chi hoạt động quản lý chuyên môn PGD&ĐT: 620.000đồng

-          Chi quản lý chuyên môn trường: 2.477.000đồng

-          Các khoản chi khác: 5.000.000đ

-          Chi sửa chữa,nâng cấp và bổ sung thiết bị hàng năm: 5.939.000 đồng

3.     Chi XHH: 29.500.000đồng

-          Tu bổ,cải tạo bờ tường trước cổng trường: 29.500.000 đồng

 HIỆU TRƯỞNG                                             HỘI TRƯỞNG HỘI CMHS

        (đó ký)                                                                 (đó ký)

Trần Thị Kim Liên                                                NguyÔn ViÕt Duy