Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 12/2014

Chương trình công tác tháng 12/2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY AN

SỐ: 15/TB-Tr TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủy An, ngày 06  tháng 12 năm 2014

 THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

* Trọng tâm công tác tháng 12/2014

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Thành lập QĐNDVN 22/12

- Tổ chức thi cuối kỳ I

- Kiểm tra nội bộ nhà trường

 

Ngày,tháng

Nội dung công tác

 người thực hiện

01-05/12

Kiểm tra hồ sơ, giáo án, dự giờ thăm  lớp

BGH, Các tổ

08/12

Tuyên truyền tiêm phòng sởi rubela

Y tế

09-10/12

Tiêm phòng sởi Rubela

Y tế xã, y tế trường

10-12/12

Kiểm tra toàn diện 2 đ/c

BGH, Tổ trưởng

11/12

Chuyên đề cấp tổ: GDKNS thông qua hoạt động GDNGLL

Tổ 2-3

15-19/12

Duyệt đề thi CKI (toán, TV, Khoa học, Lịch sử-địa lý)

Tổ chức thi Tin học, Tiếng Anh CKI

BGH

GV tiếng Anh, Tin học, HS toàn trường.

19/12

Viếng nghĩa trang liệt sĩ đền An Biên

ĐTN, Đội, HS lớp 3,4,5

22/12

Tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày TL QĐNDVN

Toàn trường

23 /12

Tổ chức thi Violympic cấp trường

HS các khối lớp

25, 26

Thi CKI

CB, GV, HS

29-31/12

Chấm điểm, vào điểm, xếp loại HS

GV toàn trường

       

         

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h)                                       

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

         (đã ký)

Trần Thị Kim Liên