Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY AN

Số: 01 /TB-Tr TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thủy An, ngày 8  tháng 9 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

          * Trọng tâm công tác tháng 09/2014

- Ổn định nề nếp lớp, nề nếp dạy và học.

- Thống nhất phương pháp giảng dạy ở các tổ khối  

- Khảo sát chất lượng học sinh khối 2-5

- Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới

- Họp cha mẹ học sinh các lớp

- Đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch.  

- Làm hồ sơ PCGD  

 * Nội dung cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

1/9-4/9

Chuẩn bị điều kiện cần thiết cho  khai giảng

Khảo sát chất lượng đầu năm.

CB, QL, GV, HS lớp 2-lớp 5

05/9

Khai giảng năm học 2014 - 2015

CBGV và HS

6/9

Báo cáo tình hình sau khai giảng

Ban giám hiệu

 

 

8/9 – 30/9

Ký cam kết ATGT

Dự giờ, thống nhất phương pháp dạy học ở các khối lớp

Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học

Duyệt kế hoạch BDTX, kế hoạch sinh hoạt tổ dạy theo mô hình VNEN

TT, GV, HS, ĐTN

 

 

BGH, TT, các tổ chức

11/9

Hội nghị cấp tổ, đăng kí thi đua đầu năm học

BGH, các tổ chức

13/9

Họp PH toàn trường

GV, PH

 

27 - 30/9

Hội nghị trù bị chuẩn bị cho HN CB, VC, LĐ

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị CB,VC,LĐ theo lịch của Phòng GD&ĐT

Hoàn thiện hồ sơ PCGD

HT, CTCĐ, TT

 

 BGH, Công đoàn

PHT

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Kim Liên