Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG TH THỦY AN

          Số: 02/TB-Tr TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Thủy An, ngày 6 tháng 10 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

         * Trọng tâm công tác tháng 10/2014                                                                                                                                                                                                                             Hội nghị viên chức lao động năm học 2014-2015

            Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá HS theo TT 30/2014

            Tham dự hội nghị duyệt PCGD ĐĐT năm học 2014-2015

            Hội giảng chào mừng Ngày HLHPN VN 20/10.

            Kiểm tra toàn diện

            Xây dựng kế hoạch các hoạt động cho năm học 2014-2015

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

3/10

Hội nghị CBVCLĐ năm học 2014-2015

CB, GV, NV toàn trường

4-11/10

Xây dựng các kế hoạch hoạt động

BGH, các bộ phận

14/10

Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá HS theo TT 30/2014

CB, GV toàn trường

13-17/10

Dự giờ, thăm lớp, kiểm tra toàn diện 2 đ/c GV.  Kiểm tra đánh giá HS theo TT 30/2014.                                      

BGH, TT

18/10

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Hội LHPNVN 20/10

CĐ, BGH, GV, NV

20-27/10

Hoàn thiện hồ sơ PCGD. Đón đoàn kiểm tra PCGD

BGH.

27-31/10

Thao giảng chào mừng Ngày HLHPNVN

GV toàn trườn

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Kim Liên