Xuất bản thông tin

Công khai hóa về tài chính

Công khai hóa về tài chính


BẢNG TỔNG HỢP THU TIỀN DẠY TIN HỌC 

NĂM HỌC 2014 - 2015

TT

Họ và tên

Giáo viên

 

Lớp

Tổng số

tiền thu kỳ 1

Tổng số

tiền thu kỳ 2

Tổng

thu

1

Nguyễn Thị Vân Anh

3A

2.784.000

3.480.000

6.264.000

2

 Nguyễn Thị Hải Vân

3B

2.592.000

3.240.000

5.832.000

3

Bựi Thị Viên

4B

3.072.000

3.840.000

6.912.000

4

Nguyễn T. Mai Hạnh

4A

3.072.000

3.840.000

6.912.000

5

Trần Thị Thanh Huyền

5B

1.920.000

2.400.000

4.320.000

6

Trần Thị Liên

5A

2.208.000

2.760.000

4.968.000

 

Tổng cộng

 

15.648.000

19.560.000

35.208.000

 

BẢNG QUYẾT TOÁN THU TIỀN NƯỚC UỐNG

NĂM HỌC 2014 - 2015

TT

Họ và tên

Giáo viên

 

Lớp

Số học sinh toàn trường

Số học thực thu

Tổng

thu

1

Nguyễn Thị Vân Anh

3B

22

20

1.440.000

2

 Vũ Ngọc Bích

3A

25

21

1.512.000

3

Trần Thị Thanh Huyền

4B

22

21

1.512.000

4

Nguyễn Thị Hải Vân

4A

25

20

1.440.000

5

Trần Thị Dịu

3C

16

16

1.008.000

6

Nguyễn T. Mai Hạnh

5C

20

20

1.440.000

7

Bựi Thị Viên

5B

26

26

1.872.000

8

Dương Thanh An

1A

25

23

1.656.000

9

Hoàng Thị Viễn

1B

15

15

1.080.000

10

Trần Thị Ngọc Ánh

2A

34

31

2.232.000

11

Nguyễn Thị Thưởng

2B

24

24

1.728.000

12

Trần Thị Liên

5A

27

27

1.944.000

 

Tổng cộng

 

281

262

18.864.000

KẾ TOÁN                   HIỆU TRƯỞNG            HT HỘI CMHS

                                              (đã ký)                                                         

Nguyễn Thị Đức        Trần Thị Kim Liên            Nguyễn Viết Duy