Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 01/2015

Chương trình công tác tháng 01/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY AN

 
   

Số: 01/CT-Tr TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   

Đông Triều, ngày 05 tháng 01 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015

           * Trọng tâm công tác tháng 01/2015

  - Hoàn thành chương trình học kì 1, thực hiện chương trình học kỳ 2.

  - Sơ kết học  kỳ I.

  - Thi IOE cấp huyện, Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện;

  - Chuyên đề dạy học theo phương pháp "bàn tay nặn bột" môn Khoa học lớp 4

  - Tổ chức giải Điền kinh học sinh cấp trường, thành lập đội tham dự thi cấp huyện.

           *  Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

08 /01

-  Họp Hội đồng Thi đua- khen thưởng.

- Hội đồng TĐ-KT

09/01

- Tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện phần thi kiến thức, xử lý tình huống.

- Sơ kết học kỳ I Hội đồng sư phạm.

- GV dự thi

 

- Hội đồng SP

10-11/01

- Tham dự thi IOE cấp huyện

- Họp Ban đại diện CMHS trường và Hội trưởng hội CMHS các lớp.

- CM, HS dự thi

- BGH, Ban đại diện - CMHS

12-14/01

- Sơ kết trao thưởng cho học sinh học kì I;

- Tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện vòng thi kể chuyện.

- Toàn trường

- GV dự thi

 

15-25/01

- Tổ chức thi giải điền kinh học sinh cấp trường

- GV, HS lớp 4-5

24/1

Tổ chức chuyên đề cấp trường: dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột môn Khoa học

Toàn trường

25-31/01

- Kiểm tra việc đánh giá kết quả giáo dục học sinh cuối kỳ I.

- Ban kiểm tra nội bộ

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận  (t/h);

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

                               Trần Thị Kim Liên